SAU50X100 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU50X100 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 25mm.