SAU50X150S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU50X150S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 150mm có từ tính.