SAU50X225S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU50X225S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 225mm có từ tính.