SAU50X75S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU50X75S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 75mm có từ tính.