SAU63X125S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU63X125S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 125mm có từ tính.