SAU63X300 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU63X300 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 300mm.