SAU63X300S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU63X300S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 300mm có từ tính.