SAU63X50S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU63X50S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 50mm có từ tính.