SAU80X125S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X125S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 125mm có từ tính.