SAU80X150 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X150  là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 150mm.