SAU80X250S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X250S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 250mm có từ tính.