SAU80X25S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X25S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 25mm có từ tính.