SAU80X300 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X300 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 300mm.