SAU80X400S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X400S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 400mm có từ tính.