SAU80X50 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X50 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 50mm.