SAU80X500S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU80X500S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 500mm có từ tính.