SAUF100X300 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF100X300 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 300mm.