SAUF100X50 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF100X50 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 50mm.