SAUF40X100 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X100 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 100mm.