SAUF40X25 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X25  là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 25mm.