SAUF40X50 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X50  là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 50mm.