SAUF40X800 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X800 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 800mm.