SAUF63X1000 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF63X1000 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 1000mm.