SAUF63X450 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF63X450 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 450mm.