SAUF80X50 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF80X50 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 50mm.