SAUF80X75 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF80X75 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 75mm.