SAUF80X800 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF80X800 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 800mm.