SCT100X450X450 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT100X450X450 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 100mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 450mm và 450mm.