SCT100X500X500 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT100X500X500 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 100mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 500mm và 500mm.