SCT32X100X100 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT32X100X100  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 32mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 100mm và 100mm.