SCT32X100X50 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT32X100X50 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 32mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 100mm và 50mm.