SCT32X200X100 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT32X200X100 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 32mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 200mm và 100mm.