SCT40X150X100 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT40X150X100 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 40mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 150mm và 100mm.