SCT40X200X200 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT40X200X200  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 40mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 200mm và 200mm.