SCT50X100X100 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT50X100X100  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 50mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 150mm và 50mm.