SCT50X100X125S | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT50X100X125S là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 50mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 100mm và 1250mm có từ tính.