SCT50X300X300 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT50X300X300 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 50mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 300mm và 300mm.