SCT50X75X75 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT50X75X75  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 50mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 75mm và 75mm.