SCT63X150X150 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT63X150X150  là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 63mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 150mm và 150mm.