SCT63X500X500 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT63X500X500 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 63mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 500mm và 500mm.