SCT80X125X100 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT80X125X100 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 80mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 125mm và 100mm.