SCT80X125X150 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT80X125X150 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 80mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 125mm và 150mm.