SCT80X175X100 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT80X175X100 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 80mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 175mm và 100mm.