SGC125X125 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X125 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 125mm.