SGC125X150S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X150S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 150mm, có từ tính.