SGC125X175 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X175 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 175mm.