SGC125X25 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X25 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 25mm.