SGC125X250S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X250S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 250mm, có từ tính