SGC125X75S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X75S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 75mm, có từ tính.