SGC160X200 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC160X200 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 200mm.